Säännöt

Osuuskunnan säännöt

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Aarrekampus osk. ja kotipaikka Pieksämäki.

2 § Toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena on tuottaa nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan, lastenhoidon ja -ohjauksen, kotityö- ja puhdistuspalveluja, sekä harjoittaa myös kaikkea muuta laillista liiketoimintaa.

3 § Jäsenten velvollisuus käyttää osuuskunnan palveluja

Osuuskunnan jäsenet osallistuvat osuuskunnan toimintaan käyttämällä hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita. Mahdollisuus käyttää osuuskunnan palveluja on jäsenoikeus, mutta laki ei jäsentä siihen velvoita. Osuuskunnan palveluiden väärinkäytöstä tai laiminlyönnistä seuraa hallituksen määrittelemä rangaistus (esim. jäsenen erottaminen osuuskunnasta).

4 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää muutkin kuin osuuskunnan jäsenet hallituksen myöntämällä, erikseen haettavalla luvalla.

5 § Jäsenyyden hakeminen, siitä erottaminen ja eroaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa. Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokoukselle. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai toiminimenkirjoittajalle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on kirjallisesti  ilmoitettu erotetulle hänen jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseensa. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen erottamispäätöstä tuomioistuimessa.

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi. Jäsen saa erota osuuskunnasta vasta yhden (1) vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta.

6 § Jäsenluettelo

Hallituksen on huolehdittava siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa lain vaatimalla tavalla. Jäsenluettelo ja luettelo entisistä jäsenistä on pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten ja osuuskunnan velkojien nähtävänä. Jäsenellä ja velkojalla on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan. Sama oikeus on muillakin, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan.

7 § Osuus ja osuusmaksu

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella.

Osuuden nimellisarvo on kymmenen (10) euroa, minkä suuruisen  osuusmaksun jäsenen tulee maksaa yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

8 § Vapaaehtoinen osuus

Jäsen voi osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuudella sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää. Hallitus voi niin ikään päättää asiasta, jos osuuskunnan kokous on valtuuttanut hallituksen tekemään tällaisia päätöksiä. Valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

9 § Lisämaksuvelvollisuus

Jäsenet eivät ole vastuussa osuuskunnan veloista tai sitoumuksista

10 § Liittymismaksu

Osuuskuntaan liittyvältä jäseneltä peritään liittymismaksu, jonka suuruudesta päätetään osuuskunnan kokouksessa. Liittymismaksu maksetaan osuuskunnalle samalla tavoin kuin osuusmaksun ensimmäinen erä. Liittymismaksua ei palauteta.

11 § Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla on vararahasto. Vararahastoon siirretään viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa kartutetaan, kunnes se on vähintään sadasosan (1/100) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2500 euroa.

Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

12 § Ylijäämä

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille seuraavia jakoperusteita yhdessä tai erikseen käyttäen:  Ylijäämänpalautuksena osuuskunnan palvelusten käytön suhteessa tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille. Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous.

13 § Osuuskunnan palveluistaan perivät maksut

Osuuskunnan jäseniltään ostamien/jäsenilleen hankkimien tavaroiden/palvelujen hinnoista päättää hallitus. Hinnoitteluperusteista päättää osuuskunnan kokous.

14 § Jäsenistön yksimielinen päätös

Osuuskunnan kaikki jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet. Vähintään kahden jäsenen on allekirjoitettava päätös. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

15 § Osuuskunnan kokoukset

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia.

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen osuuskunnan on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään  kymmenesosa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten tai se lain mukaan on muutoin pidettävä. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

16 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa on, sen asianmukaisesti järjestäydyttyä,

  1. esitettävä

–    tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

  1. päätettävä

         tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

         toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta,

         vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sanotulta tilikaudelta,

         hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan ja kustannusten korvauksista, sekä

  1. valittava

–     hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet sekä

         tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

17 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen  toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kutsu osuuskunnan kokoukseen  toimitetaan jäsenille postitse, sosiaalisen median välineillä tai sähköpostiviestinä jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin.

18 § Jäsenen aloiteoikeus

Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

19 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) jäsentä ja enintään kymmenen (10) jäsentä, sekä kaksi (2) hallituksen varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy valintaa lähinnä seuraavan varsinaisen kokouksen päättyessä. Valinnan jälkeen ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle ja avaa uuden hallituksen puheenjohtaja.

20 § Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

 Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla. 

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.  

21 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

 Tämän lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa

         ottaa ja erottaa  toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkaeduistaan.

         kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,

         laatia ehdotus tilinpäätökseksi,

         laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

22 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnassa ei välttämättä tarvita toimitusjohtajaa, mutta jos hallitus katsoo tarpeen valita toimitusjohtajan, tämä tapahtuu hallituksen kokouksessa. Muulloin hallituksen puheenjohtaja hoitaa myös toimitusjohtajan tehtävät, mutta hallitus voi valita väliaikaisen toimitusjohtajan hallituksen päätöksellä tarvittaessa parhaalla katsomallaan tavalla. Toimitusjohtajaa valittaessa tarvitaan päätetyn henkilön nimikirjoitus ja päivätty suostumus tehtäviin.

Toimitusjohtajan toimivalta on luonteeltaan yleinen ja liittyy osuuskunnan juoksevien asioiden hoitoon ja hallituksen päätösten täytäntöönpanoon.

23 § Toiminimen kirjoittaminen

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen kaksi jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden siten, että oikeutettu kirjoittaa toiminimen hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

24 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on 1.8.-31.7. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetään vahvistettavaksi.

25 § Tilintarkastaja ja tilintarkastus

Osuuskuntaan valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies sen mukaan, mitä voimassa oleva tilintarkastuslaki edellyttää. Jos tilintarkastaja on valittu, tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus.

Kertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase on esitettävä vahvistettavaksi.

26 § Osuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästön jakaminen

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosa annetuista äänistä.  Jos osuuskunta puretaan, sen  omaisuuden säästö jaetaan jäsenten kesken heidän  päälukunsa mukaan.
27 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Advertisement
%d bloggaajaa tykkää tästä: